หลักสูตร

รายละเอียด

ใบสมัคร

สมัครเรียน

วันที่รับสมัคร

     
วิชาภาษาอังกฤษ ทุกคณะจะต้องมีคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษในการยื่นสอบสัมภาษณ์ สมัครคลิกที่นี่

 

ปริญญาโทภาคปกติ (กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์) Download Description

ใบสมัคร (ยกเว้นคณะบริหารธุรกิจ)

ใบสมัคร (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

Download Application From

บัดนี้ - 10 ส.ค. 61
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีสอบข้อเขียน) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 29 มิ.ย. 61
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 10 ส.ค. 61
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 10 ส.ค. 61
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3) Download Description Download Application From

Download Application From

บัดนี้ - 10 ส.ค. 61
ปริญญาโทภาคปกติ (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน) Download Description Download Application From

Download Application From

30 ก.ค. - 10 ส.ค. 61
  ใบประเมินผู้สมัคร

หนังสือรับรองการทำงาน

ปริญญาโทภาคปกติ (ทุนเรียนดี คณะการจัดการการท่องเที่ยว) Download Description Download Application From

Download Application From

ยังไม่มีกำหนดการ

MPA-Public Policy and strategic Management (English Program) Scholarship Download Description Download Application From

Download Application From

Now - May 4, 2017
MBA (English Program) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Jul 6, 2018
MBA (English Program) Scholarship 2 Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Mar 14, 2017
Economics (English as medium of instruction) Scholarship Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Apr 5, 2018
Economics (English as medium of instruction) (Bank of Thailand's Scholarship) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Apr 12, 2018
Economics and Management (English Program) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Mar 30, 2018
Economics and Management(English Program) Interview Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Apr 27, 2018
Logistics Management (English Program) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - Jun 22, 2018
Language and Communication and Teaching English as an International Language (Regular Program) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - June 29, 2018
Language and Communication and Teaching English as an International Language (Scholarship) Download Description Download Application From

Download Application From

Now - June 29, 2018

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครได้จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครเท่านั้น

 

Go Up