^Back To Top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  
  
  

เอกสารขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

นักศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อมารายงานตัวสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ดังนี้

1 สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจำนวน 2 ชุด

2 สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 2 ชุด

3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

4 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด

5 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด

6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น)

7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หลักฐานการใช้คำนำหน้าชื่อแบบชั้นยศ ทะเบียนสมรส

(เฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรสแล้ว ซึ่งชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)จำนวน 2 ชุด

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

8 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

9 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าว

โดยตรงที่

Educational Service Division

National Institute of Development Administration

118 Serithai Road, Klong Chan,

Bangkapi, Bangkok10240 Thailand

Fascimile : (662) 377-7477

หมายเหตุ เอกสารตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ อาจอนุโลมให้นำมายื่นภายหลังได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศผลการสอบคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร

 

 

 

เอกสารขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก

นักศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อมารายงานตัวสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ดังนี้

1 สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) ชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจำนวน 2 ชุด

2 สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ชุด

3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ชุด

4 สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๓ ชุด

5 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด

6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ไม่สวมครุยหรือเครื่องแบบนักศึกษาของสถาบันอื่น)

7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล หลักฐานการใช้คำนำหน้าชื่อแบบชั้นยศ ทะเบียนสมรส

(เฉพาะนักศึกษาหญิงที่สมรสแล้ว ซึ่งชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานที่สำเร็จการศึกษา)จำนวน ๓ ชุด

 

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

8 หนังสือรับรองการเทียบวุฒิการศึกษา ตามเกณฑ์มาตฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา โดยติดต่อขอได้ที่สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

9 หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาส่งหนังสือรับรองดังกล่าว

โดยตรงที่

Educational Service Division

National Institute of Development Administration

118 Serithai Road, Klong Chan,

Bangkapi, Bangkok10240 Thailand

Fascimile : (662) 377-7477

 

หมายเหตุ เอกสารตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ อาจอนุโลมให้นำมายื่นภายหลังได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศผลการสอบคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร

คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา คู่ศึกษาต่อ รายละเอียดหลักสูตรภาษาไทย รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษ

  

 calendarnida.png

 

Today52
Yesterday569
This week4525
This month15812
Total814602

Visitor IP : 54.162.232.51 Visitor Info : Unknown - Unknown วันอาทิตย์, 23 กรกฎาคม 2560 03:47
Powered by CoalaWeb

QA

nida-text-book