^Back To Top

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  
  
  

เอกสารโครงการอบรมการนำเสนอวิทยานิพนธ์ทั้งแบบการนำเสนอแบบบรรยาย

และนำเสนอด้วยโปสเตอร์

 

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย

และ ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช

 

เอกสาร effective presentation

- 2007 ppt Good res presentation

- 2008RogersResearchProposal eval performance appraisa

- 2010 - 12 tios for effective presen U missisippi

- 2010 aurally presentation technique of virtual aciustic obstacle

- 2011 individual eval research proposals

- 2013 best presentation (Steve Jobs's techniques)

- 2013 Utah U great presentation

- How to give a presentation

- ppt Cambridge MakingPresentations

- ppt effective professional res presentation

- ppt Harvarf carlton goof presentation

เอกสาร reporting standard

- 2006 AERA standards for reporting soc sc res

- 2008 APA reporting standards for res in psycho

- 2009 AERA Standards for Reporting on Humainities Res

- 2010 146 p APA_MANUAL_6TH_EDITION

ส่วนที่1   ส่วนที่2   ส่วนที่3   ส่วนที่4   ส่วนที่5   ส่วนที่6   ส่วนที่7   ส่วนที่8   ส่วนที่9   ส่วนที่10

- 2012 Author_Information Elsevier Journa

เอกสาร และ G power

- 2007 Gpower a flexible stat power anal

- 2007 short tutorial of GPower

- 2009 GPower test for corr and reg

- Users' guide - Types of power analysis

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานการประกวดวิทยานิพนธ์

ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์

ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

 -----------------------------

 

                   ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดให้มีการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ น้น

                   บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่าย

พัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้มานำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  ดังนี้

๑.ระดับปริญญาเอก มีผู้นำเสนอผลงานจำนวน  ๑๕ ราย แยกตามสาขาวิชาดังนี้

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๓  ราย

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่  ๑ นางภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล

สตรีในรัฐสภาไทย

ลำดับที่ ๒ นายลือชัย  วงษ์ทอง

ประสิทธิผลของการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าไปปฏิบัติในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ลำดับที่๓นายปรีดี ลีลาเศรษฐวงศ์                  

นโยบายการพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยาง : กรณีศึกษาสหกรณ์

กองทุนสวนยางจังหวัดภาคตะวันออก ระยอง จันทบุรี

และตราด

สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ราย

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ นางมีนา ภัทรนาวิก

ความเป็นเจ้าของขั้นสูงสุดของบริษัทครอบครัวและการจัดการกำไรแท้จริง : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย

สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ จำนวน ๒  ราย

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ นายธีรธร ยูงทอง

Social Cost of Market Exclusivity Extension for Patented

 

Medicines in Thailand :Analysis of the Effect of  TRIPS-PLUS Provisions

 

                                 

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๒  นายพิสิทธิ์   พัวพันธ์

The Fiscal Policy Impact on Economic Performance

in ASEAN5+3:Empirical  Analyses

สาขาสถิติประยุกต์ จำนวน ๒  ราย

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ น.ส.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์

Analytical Derivation of the Average Run Length

for Cumulative Sum Chart in the Cases of Exponential

Distribution

ลำดับที่ ๒ น.ส.เสาวภา  ชัยพิทักษ์

Tests for Covariance  Matrics with High-Dimensional Data

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑  ราย

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ พ.ต.นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน

A Dynamic Asymmetric Key Agreement for Broadcast

Encryption Based on Braid Groups

สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม จำนวน ๒  ราย

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ นายณัฏฐ์  หลักชัยกุล

แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ลำดับที่ ๒ พ.ต.ท  บันดาล บัวแดง

กระบวนการค้ามนุษย์กับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของ

ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง

จังหวัดตาก

สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม  จำนวน ๑  ราย

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ นางนวลนดา  สงวนวงษ์ทอง

การศึกษาต้นทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับการประเมินคุณค่าของ

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

สาขาภาษาและการสื่อสาร จำนวน ๑  ราย      

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ น.ส.โศรดา  วัฒนะ

Talking while playing : the effects of computer games

 on interaction and willingness to communicate in English

สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๑  ราย   

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ น.ส.ประวิชญา ณัฏฐากรกุล

แบบจำลองเชิงเหตุและผลพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาชายรักชาย

สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  จำนวน ๑  ราย      

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ นางจอย  ทองกล่อมสี

การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบัน

อุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาล

 

๒.ระดับปริญญาโท  มีผู้นำเสนอผลงานจำนวน ๑๕ ราย แยกตามสาขาวิชาดังนี้

สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน ๑ ราย

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ นายปุญญภณ  เทพประสิทธิ์

กระบวนการโลจิสติกส์กับปัญหาในการจัดการโลจิสติกส์

ย้อนกลับของอุตสาหกรรมอเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ ราย

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ น.ส.ศศิธร  อารยะพูนพงศ์

เจ-นิทาน : กรอบแนวคิดในการสร้างหนังสือนิทานบน

แท็บเล็ตพีซี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของเด็ก

สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม  จำนวน ๒  ราย

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ น.ส.ลัดดา  วีระเบญจพล

การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภาคการใช้พลังงานของประชาชนในกรุงงเทพมหานคร

ลำดับที่ ๒ น.ส.ดรุณี  ศิริวิไล

การจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง

สาขาภาษาและการสื่อสาร จำนวน ๑  ราย      

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ นายอาทิตย์  อินต๊ะแก้ว

ประเภทของความเงียบและตัวแปรอธิบายความเงียบของนักศึกษามหาวิทยาลัยในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ :การพัฒนาทฤษฎีฐานรากจากวิจัยแบบผสมวิธี

สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๓  ราย   

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ นายปริวัตร  เปลี่ยนศิริ

การประยุกต์ใช้สุนทรียสาธกเพื่อกระบวนการสืบทอดตำแหน่งผู้นำในชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านแม่คองซ้าย อำเภอเชียงดาว จังหวด

เชียงใหม่

 

 

 

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๒ นายวรทัศน์  วัฒนชีวโนปกรณ์

ปัจจัยเหตุทางจิตและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ลำดับที่ ๓ น.ส.กุลธิดา  กรมเวช

การวิจัยเพื่อพัฒนาแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ

สาขานิติศาสตร์ จำนวน ๓  ราย                 

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ นายเทิดภพ ปิยวนะ

ปัญหาการคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย:ศึกษากรณีระบบจดทะเบียนเครื่องหมายเชิงป้องกัน

ลำดับที่ ๒ นายคธาพล  ตรัยรัตนทวี

 

ความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นบุคคลผู้มีฐานะสำคัญทางสังคม : ศึกษาเปรียบเทียบตั้งแต่กฎหมายตราสามดวงถึงประมวลกฎหมายอาญา

 

ลำดับที่ ๓ นายปวีร์  เจนวีระนนท์

The Patentability  of  Stem Cell

สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  จำนวน ๑ คน

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ น.ส.สุวคนธ์  สมไพรพิทักษ์

ผลกระทบของคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวที่มีความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  จำนวน ๓  ราย     

ชื่อ นามสกุล

ชื่อวิทยานิพนธ์

ลำดับที่ ๑ นายกิรติ  คเชนทวา

การรับรู้ข่าวสารและความพึงพอใจต่อข่าวสารประชาสัมพันธ์

ทางการตลาดของตราสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค

ลำดับที่ ๒ น.ส.ฝนทิพย์ กำลังยิ่ง

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อวางแผนหลังเกษียณอายุของวัยทำงานตอนปลายในกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ ๓ น.ส.ศิริลักษณ์ สุวรรณเกตุ

การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมสีเขียวของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

                   อนึ่ง  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกให้มานำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ให้มาเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดยให้มาลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

 

                                                                                       

                   สำหรับห้องแบ่งกลุ่มการนำเสนอผลงานเวลา ๑๓.๐๐ น. แยกเป็นดังนี้

    ๑. สาขารัฐประศาสนศาสตร์   อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๑

    ๒. สาขาบริหารธุรกิจ           อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๒

    ๓. สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ  อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๓

    ๔. สาขาสถิติประยุกต์และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                       อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๔

    ๕. สาขาการบริหารการพัฒนาสังคมและสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม

                                  อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑

    ๖. สาขาภาษาและการสื่อสาร อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๕                                                                   

   ๗. สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๒                  

   ๘. สาขานิติศาสตร์                   อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๓      

   ๙. สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและสาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

                                                          อาคารสยามบรมราชกุมารี  ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๔

 

                   ทั้งนี้  สถาบันจะทำพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้มานำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์  ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ ในช่วงเวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.   

 

            ประกาศ ณ  วันที่  ๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

                  

  

                                                       (รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์   วรรณรัตน์)

                                                    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ่านประกาศ

 

NIDA Open House 2017

nidaopenhouse2017

Scholarship Certificate Presentation Ceremony 2015

กติกาและเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหา

“NIDA and the 21st Century Skills”

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00-15.45 น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-----------------------------

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศในอนาคตให้มีคุณภาพ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหา ภายใต้หัวข้อ “NIDA and the 21st Century Skills” โดยเชิญชวนให้นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถาบัน เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนศึกษาค้นคว้าเรื่องทักษะที่จาเป็นในอนาคต อันจะนาไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. ประเภทการแข่งขัน

เป็นการแข่งขันตอบปัญหา ประเภททีม ๆ ละ 3 คน

 

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเพื่อเข้าแข่งขัน

2.1 ใบสมัครโครงการแข่งขันตอบปัญหา(ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nida.ac.th)

2.2 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

 

3. การสมัครและส่งใบสมัคร

3.1 สมัครทาง E-mail ภายในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 (ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nida.ac.th และส่งมาใบสมัครมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.2 สมัครด้วยตนเอง ภายในวันพุธที่ 20 สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยส่งใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์

ดูรายละเอียดได้ที่ www.nida.ac.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครแข่งขันได้ที่ โทรศัพท์ 0-727-3026, 3335, 3375 หรือติดต่อขอรายละเอียดได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 

4. ประเภทคาถาม

เป็นคาถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) แต่ละข้อมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก ให้เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว โดยคาถามครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้

4.1 ข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ซึ่งเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ)

4.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (the 21st Century Skills)

4.3 ความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทักษะในศตวรรษที่ 21


5. เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน

5.1 รอบแรก คาถามแต่ละข้อมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก ให้เวลาตอบคาถามข้อละ 30 วินาที

5.2 รอบชิงชนะเลิศ ผู้มีคะแนนสูงสุด 5 ทีมจากรอบแรก ส่งตัวแทนทีมละ 1 คน มาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ คาถามแต่ละข้อมีตัวเลือกคาตอบ 4 ตัวเลือก ให้เวลาตอบคาถามข้อละ 30 วินาที


6. การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล

6.1 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 –3 จะได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล

6.2 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ 4 -5 จะได้รับประกาศนียบัตร

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

7. รางวัลการแข่งขันตอบปัญหา

เงินรางวัล

7.1 รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 15,000 บาท

7.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลละ 9,000 บาท

7.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลละ 6,000 บาท

 

***ค่าเดินทางสาหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทีมละ 1,000 บาท***

 

ดาวน์โหลดประกาศกติกาและเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหา                                   ดาวน์โหลดใบสมัคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2558คู่มือนักศึกษา

คู่มือนักศึกษา คู่ศึกษาต่อ รายละเอียดหลักสูตรภาษาไทย รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษ

  

 calendarnida.png

 

Today216
Yesterday600
This week216
This month16410
Total962625

Visitor IP : 54.144.84.155 Visitor Info : Unknown - Unknown วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561 10:48
Powered by CoalaWeb

QA

nida-text-book